oben links oben rechts
left border
Strona Główna ˇ KontaktLuty 28 2021 04:23:18
Nawigacja
Strona Główna
Dziennik elektroniczny
Szukaj
Historia Szkoły
Historia Wyszyny
Samorząd Szkolny
Sukcesy uczniów
Nauczyciele
Obsługa
Rada Rodziców
Innowacje
Rozkład dzwonków
Dyżur nauczycielski do dyspozycji rodzica
Biblioteka
Świetlica
Programy profilaktyczne
Plan lekcji na rok szkolny 2017/2018
Kalendarz roku szkolnego 2017/2018
Zajęcia dodatkowe
Wydarzenia sportowe
Spotkania z muzyką
Wyszyńska Dziesiątka
Projekt - "Dzieciństwo bez próchnicy"
Program edukacyjny „Zdrowe - nietrudne”
Projekt - Szkoła Kreatywnych Umysłów
"Klucz do efektywnego nauczania - ja i mój uczeń pracujemy aktywnie" - program edukacyjny
Projekt - "Z językiem polskim za pan brat"
Projekt - "Dobre maniery"
Projekt unijny - "Akademia Równych Szans".
Projekt matematyczny "Jak polubić matematykę"
Reforma Edukacji - Dobra Szkoła
Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 2
Najnowszy Użytkownik: ewa
BIP
Image and video hosting by TinyPic
Szkoła Kreatywnych Umysłów
Akademia Równych Szans
Reforma Edukacji - Dobra Szkoła
reformaedukacji

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic


Jak będą przebiegały zmiany w kolejnych latach?

Rok szkolny 2017/2018
• 1 września 2017 roku uczniowie dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej stają się uczniami 8-letniej szkoły podstawowej;
• Uczniowie kończący klasę VI szkoły podstawowej będą podlegać promocji do klasy VII szkoły podstawowej. Rozpocznie się tym samym wygaszanie gimnazjów ; nie będzie prowadzona rekrutacja;
• W roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019 w przekształconej szkole podstawowej (w zespołach szkół), prowadzone będą także klasy dotychczasowego gimnazjum, aż do czasu wygaszenia kształcenia. Podobne rozwiązania zaprojektowano w stosunku do zespołów szkół, w skład których wchodzi oprócz gimnazjum zasadnicza szkoła zawodowa lub liceum ogólnokształcące lub technikum;
• 1 września 2017 r. dotychczasowa 3-letnia zasadnicza szkoła zawodowa przekształci się w 3-letnią branżową szkołę I stopnia;
• Na rok szkolny 2017/2018 nie będzie prowadzona rekrutacja do klas pierwszych trzyletnich zasadniczych szkół zawodowych, co oznacza, że z dniem 1 września 2017 r. nastąpi likwidacja klasy pierwszej zasadniczej szkoły zawodowej, a w następnych latach kolejnych klas;
• W roku szkolnym 2017/2018 kształcenie w branżowej szkole I stopnia będzie odbywało się w zawodach ustalonych dla przekształcanej zasadniczej szkoły zawodowej;
• Na lata szkolne 2017/2018 – 2019/2020 do branżowej szkoły I stopnia będzie przeprowadzana rekrutacja absolwentów gimnazjum, od roku szkolnego 2019/2020 przeprowadzana będzie rekrutacja absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej.

Rok szkolny 2018/2019
• Ostatni rocznik dzieci klas III ukończy gimnazjum;
• 1 września 2019 r. w ustroju szkolnym nie będą już funkcjonowały gimnazja;
• W roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019 w przekształconej szkole podstawowej (w zespołach szkół), prowadzone będą także klasy dotychczasowego gimnazjum, aż do czasu wygaszenia kształcenia. Podobne rozwiązania zaprojektowano w stosunku do zespołów szkół, w skład których wchodzi oprócz gimnazjum zasadnicza szkoła zawodowa lub liceum ogólnokształcące lub technikum.

Rok szkolny 2019/2020
• W klasach I liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół pierwszego stopnia edukację rozpoczną uczniowie kończący klasę III gimnazjum i dzieci kończące klasę VIII szkoły podstawowej; • Uczniowie kończący gimnazjum będą kształciły się w 3-letnich liceach ogólnokształcących i 4-letnich technikach, natomiast uczniowie kończący VIII klasę szkoły podstawowej rozpoczną naukę w 4-letnim liceum lub 5-letnim technikum. Uczniowie będą mogli także kontynuować naukę w I klasie branżowej szkoły pierwszego stopnia;
• Dotychczasowe trzyletnie liceum ogólnokształcące z dniem 1 września 2019 r. stanie się czteroletnim liceum ogólnokształcącym;
• 1 września 2019 r. zespół szkół, w skład którego wchodzi gimnazjum i liceum ogólnokształcące stanie się czteroletnim liceum ogólnokształcącym;
• Dotychczasowe czteroletnie technikum z dniem 1 września 2019 r. zostanie przekształcone w pięcioletnie technikum;
• Do roku 2019/2020 prowadzona będzie rekrutacja do dotychczasowego czteroletniego technikum (dla absolwentów gimnazjum), natomiast na rok szkolny 2019/2020 i późniejsze lata rekrutacja będzie prowadzona do pięcioletniego technikum (dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej).

Rok szkolny 2020/2021
• Rozpoczynają się zmiany w liceach ogólnokształcących i technikach. Zakończą się one w roku szkolnym 2023/2024;
• 1 września 2020 r. rozpocznie się stopniowe wygaszanie trzyletniego liceum ogólnokształcącego. Na rok szkolny 2020/2021 nie będzie prowadzone już postępowanie rekrutacyjne do klasy I dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego;
• Pierwsi absolwenci ukończą branżową szkołę I stopnia w 2020 r.;
• Utworzenie branżowej szkoły II stopnia nastąpi 1 września 2020 r. Pierwsza rekrutacja kandydatów zostanie przeprowadzona na rok szkolny 2020/2021;
• Na rok szkolny 2020/2021 nie będzie prowadzona rekrutacja do klas pierwszych czteroletniego technikum, co oznacza, że z dniem 1 września 2020 r. nastąpi likwidacja klasy pierwszej czteroletniego technikum, a w następnych latach kolejnych klas.

Rok szkolny 2021/2022
Do czasu ukończenia cyklu kształcenia, czyli do dnia 31 sierpnia 2022 r. w oddziałach dotychczasowego trzyletniego liceum uczyć się będą ostatni absolwenci wygaszonego gimnazjum.

Struktura szkół po zmianach
Struktura szkolnictwa będzie obejmowała:
• 8-letnią szkołę podstawową,
• 4-letnie liceum ogólnokształcące,
• 5-letnie technikum,
• 3-letnią branżową szkołę I stopnia,
• 3-letnią szkołę specjalną przysposabiającą do pracy,
• 2-letnią branżową szkołę II stopnia,
• szkołę policealną.

Szkoła podstawowa
• 1 września 2017 r. dotychczasowa sześcioletnia szkoła podstawowa staje się ośmioletnią szkołą podstawową;
• Oznacza to, że 1 września 2017 roku uczniowie dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej stają się uczniami ośmioletniej szkoły podstawowej;
• 1 września 2017 r. w ośmioletniej szkole podstawowej rozpoczną naukę pierwsi uczniowie klasy VII (absolwenci klasy VI dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej), którzy 1 września 2018 r. będą pierwszymi uczniami klasy VIII tej szkoły.

Rekrutacja do publicznych przedszkoli, szkół i placówek
Zaproponowane w projekcie zmiany przepisów dotyczących rekrutacji zmierzają do określenia na poziomie ustawowym:
• kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych szkół i placówek, w tym wskazania grup kandydatów o szczególnym statusie uprzywilejowania, wynikającym z Konstytucji RP, ze względu na sytuację osobistą lub rodzinną albo szczególne zdolności czy osiągnięcia;
• zasad przeprowadzania rekrutacji do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych szkół i placówek, w szczególności wskazania hierarchii poszczególnych kryteriów;
• procedury przeprowadzania rekrutacji, w tym procedury odwoławczej w przypadku odmowy przyjęcia kandydata do publicznego przedszkola, publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej, publicznej szkoły czy placówki oraz zasad ujawniania i przetwarzania danych osobowych uczestników procesu rekrutacji.

Kryteria rekrutacji
Zachowaliśmy dotychczasowe kryteria rekrutacyjne, które określają szczegółowo na poziomie ustawy trzy grup kryteriów, które powinny być brane pod uwagę przy przyjmowaniu uczniów do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz publicznych szkół i placówek – w różnym zakresie i różnej kolejności w zależności od typu i rodzaju jednostki systemu oświaty, do której przeprowadzana jest rekrutacja.
1. Pierwsza z nich uwzględnia zakres potrzeb – wskazanych w Konstytucji RP.
2. Druga grupa kryteriów, to kryteria określane przez organy prowadzące, które powinny zapewniać jak najpełniejszą realizację potrzeb dziecka i jego rodziny oraz lokalnych potrzeb społecznych.
3. Trzecia grupa kryteriów uwzględnia indywidualne zdolności kandydatów, ich predyspozycje i zainteresowania, które powinny być wzięte pod uwagę przy dokonywaniu rekrutacji do tych szkół i placówek, w których wymagane są specjalne predyspozycje (np. szkoły artystyczne, dwujęzyczne, sportowe i mistrzostwa sportowego, placówki oświatowo-wychowawcze, poszczególne typy szkół ponadpodstawowych).
W przypadku szkół ukierunkowanych na rozwój nieprzeciętnych uzdolnień przewidujemy zachowanie dotychczasowej zasady tj. przeprowadzenie dodatkowych sprawdzianów, które pozwolą na zdiagnozowanie intelektualnych i fizycznych możliwości i predyspozycji kandydatów.

Rekrutacja do publicznych przeszkoli i publicznych innych form wychowania przedszkolnego
Postępowanie rekrutacyjne odbywać się będzie również do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych. Dotychczas brak było takiej regulacji.

Rekrutacja do publicznych szkół podstawowych
Zachowujemy dotychczasowe rozwiązanie gwarantujące miejsce w szkole z wyznaczonym obwodem kandydatom zamieszkałym w obwodzie tej szkoły. Wobec tych kandydatów nie będzie przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne –kandydaci będą przyjmowani do publicznej szkoły podstawowej z wyznaczonym obwodem z urzędu.

Rekrutacja do publicznych szkół ponadpodstawowych
Zmianie ulegnie rodzaj szkoły, którą zobowiązany jest ukończyć uczeń, tj. w nowo tworzonym systemie oświaty dotychczasową sześcioletnią szkołę podstawową zastąpi ośmioletnia szkoła podstawowa, a dotychczasowa szkolę ponadgimnazjalną zastąpi szkoła ponadpodstawowa.

Rekrutacja do publicznych szkół sportowych/oddziałów sportowych i publicznych szkół mistrzostwa sportowego
Przewidujemy zachowanie dotychczasowych etapów postępowania rekrutacyjnego. Tak jak dotychczas kandydat ubiegający się o przyjęcie do ww. szkół powinien mieć zgodę rodziców oraz orzeczenie lekarskie o zdolności do uprawiania danego sportu oraz uzyskać pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej. W przypadku, gdyby kandydatów spełniających ww. warunki będzie więcej niż miejsc, rozpocznie się postępowanie rekrutacyjne. Zachowaliśmy prawo kandydatów posiadających tytuł laureata i finalisty olimpiady przedmiotowej i laureata konkursu przedmiotowego do przyjęcia w pierwszej kolejności do ponadpodstawowych szkół sportowych oraz mistrzostwa sportowego i oddziałów sportowych w szkołach ponadpodstawowych, przy czym muszą oni przystąpić do prób sprawności fizycznej i uzyskać pozytywny wynik tych prób, posiadać zgodę rodziców oraz dobry stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem lekarskim.

Rekrutacja do publicznych oddziałów dwujęzycznych w publicznych szkołach ogólnodostępnych
Dotychczasowe gimnazja dwujęzyczne oraz gimnazja z oddziałami dwujęzycznymi zostaną zastąpione oddziałami dwujęzycznymi w klasie VII i VIII szkoły podstawowej ogólnodostępnej. Dotychczasową dwujęzyczną szkołę ponadgimnazjalną zastąpi dwujęzyczna szkoła ponadpodstawowa; Warunkiem przyjęcia do wyżej wymienionych szkół będzie przystąpienie odpowiednio do sprawdzianu predyspozycji językowych i sprawdzianu kompetencji językowych na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną. Pierwszeństwo w przyjęciu do oddziału dwujęzycznego w szkole podstawowej będą mieli uczniowie szkoły, w której prowadzona jest rekrutacja do oddziału dwujęzycznego. W przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie do publicznej szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej przewidujemy, że laureaci lub finaliści olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim będą przyjmowani do ww. szkół i oddziałów po uzyskaniu pozytywnego wyniku sprawdzianu kompetencji językowych, z tym że warunek uzyskania pozytywnego wyniku sprawdzianu kompetencji językowych, nie dotyczy laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej oraz laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z języka obcego nowożytnego, który będzie drugim językiem nauczania w szkole lub oddziale, o przyjęcie do których ubiega się laureat lub finalista.

Rekrutacja do publicznych oddziałów międzynarodowych
Zachowaliśmy odrębną procedurę postępowania rekrutacyjnego – zgodną z dotychczas obowiązującymi przepisami, w ramach której do tych szkół będą przyjmowani kandydaci, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną. W przypadku oddziałów międzynarodowych w publicznych szkołach ponadpodstawowych w procesie rekrutacji stosując warunki i tryb określone w ustawie dla szkól dwujęzycznych.

Egzaminy

Egzamin ósmoklasisty
Egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzany z języka polskiego, języka obcego nowożytnego, matematyki oraz z jednego wybranego przez ucznia przedmiotu spośród: biologii, chemii, fizyki, geografii i historii. Uczeń/słuchacz będzie przystępował do egzaminu z tego języka obcego nowożytnego, którego uczył się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego.
W okresie przejściowym, w latach szkolnych 2018/2019 – 2020/2021, egzamin ósmoklasisty będzie obejmował język polski, język obcy nowożytny oraz matematykę.
Terminy przeprowadzenia po raz pierwszy egzaminów:
• egzamin ósmoklasisty – od roku szkolnego 2018/2019;
• egzamin maturalny dla absolwentów liceum ogólnokształcącego – od roku szkolnego 2022/2023;
• egzamin maturalny dla absolwentów technikum – od roku szkolnego 2023/2024;
• egzamin maturalny dla absolwentów branżowej szkoły II stopnia, którzy ukończyli kształcenie w branżowej szkole I stopnia jako absolwenci ośmioletniej szkoły podstawowej – od roku szkolnego 2023/2024.

Egzamin gimnazjalny:
• przeprowadzany będzie dla uczniów gimnazjów – do roku szkolnego 2018/2019 włącznie;
• dla słuchaczy gimnazjum dla dorosłych oraz osób przystępujących do egzaminu eksternistycznego z zakresu obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w ramowym planie nauczania dla gimnazjum dla dorosłych przeprowadzany będzie do roku szkolnego 2019/2020 włącznie.

Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

administrator
11/12/2011 15:28
dzień dobry

Godło
Nauczyciel z klasą
Image and video hosting by TinyPic
Radosna Szkoła
Image and video hosting by TinyPic
Klub Puchatka
Image and video hosting by TinyPic
Lepsza Szkoła
right border
unten links unten rechts


247168 Unikalnych wizyt

Powered by powered by php-fusion   |   Theme by Moded By: UCTXs Themes

Based on greeny by: Design by Matonor

Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie | okazjanazakupy.pl